© 2017 Pblog.TK Nhận Thiết Kế Wap/Web Giá Rẻ. Inbox - 01226209308 !!

Code js thời gian cho xtgem

Đăng Cách đây 10 tháng bởi Poker |

Demo /demo/1

codethời gian xtgembằng twig cực chuẩn dạng "Thứ 6 Ngày 7 Tháng 10 Năm 2016 Bây giờ là [01:30:18] AM"

và đây là code
Copy Code
<center> <div class="below_body"> <div id="clock">Loading...</div> <script type="text/javascript"> function refrClock() { var d=new Date(); var s=d.getSeconds(); var m=d.getMinutes(); var h=d.getHours(); var day=d.getDay(); var date=d.getDate(); var month=d.getMonth(); var year=d.getFullYear(); var days=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ 3","Thứ 4","Thứ 5","Thứ 6","Thứ 7"); var months=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"); var am_pm; if (s<10) {s="0" + s} if (m<10) {m="0" + m} if (h>12) {h-=12;AM_PM = "PM"} else {AM_PM="AM"} if (h<10) {h="0" + h} document.getElementById("clock").innerHTML=days[day] + " Ngày " + date + " Tháng " + months[month] + " Năm " + year + " Bây giờ là "+ " [" + h + ":" + m + ":" + s + "] " + AM_PM; setTimeout("refrClock()",1000); } refrClock(); </script></center>

Bình Luận Bài Viết

Cùng Chuyên Mục